Privacy verklaring Excellent Living

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Alle informatie, waaronder persoonsgegevens, die Excellent Living verzamelt gedurende het bezoek/gebruik van de website(s), zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar Excellent Living bevatten of waarvan een link op onze website staat.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn, zullen worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens van Excellent Living.

Registratiesysteem

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u zich eerst registreren. Door middel van uw registratie geeft u toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens. Na registratie bewaren wij via de door u opgegeven gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (en indien van toepassing de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd) en de gegevens van eerder door u gedane bestellingen. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de koopovereenkomst, facturering en betaling en om u een overzicht van de door u gekochte producten te geven.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens aan derden verstrekken wanneer dat noodzakelijk is in het kader van een koopovereenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo verstrekken wij uw naam en adresgegevens aan de door ons gebruikte vervoerder om de bestelling te kunnen bezorgen. Wanneer u met een creditkaart of vergelijkbaar systeem wilt betalen, geven wij uw kaartgegevens door aan onze bank ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Bij de verwerking van uw gegevens en de levering van onze producten en diensten zoals hierboven omschreven kan Excellent Living samenwerkende partners of (sub)bewerkers inschakelen.

De persoonsgegevens worden voor Excellent Living opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode waarin de overeenkomst valt en waarin het account bestaat, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

E-mail en nieuwsbrief

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website(s) invult, of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als u het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie, zoals onze nieuwsbrief, te ontvangen, kun u zich via de afmeldlink, die aanwezig is in iedere mailing, afmelden. De persoonsgegevens worden door Excellent Living opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat men aangemeld is. Mochten hier vragen over zijn, kan er altijd contact worden opgenomen met onze klantenservice.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Openbaarmaking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken. Waar nodig zullen de gegevens enkel ter beschikking worden gesteld aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van de diensten van Excellent Living. De werknemers van Excellent Living en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, met uitzondering van Google Analytics en Mailchimp. Zowel Google als Mailchimp zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Mocht u hier vragen over hebben, kan er altijd contact worden opgenomen met onze klantenservice.

Minderjarige

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Wij kunnen dit overigens niet controleren en verwijzen naar de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Bewaartermijn

Excellent Living bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden voor Excellent Living opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode waarin de overeenkomst valt en waarin het account bestaat, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Gebruik van cookies

Excellent Living maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken enkel gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Wij gebruiken de informatie verkregen door middel van het cookie om jou passende producten te tonen en de site te optimaliseren naar uw wensen en voorkeuren.

Excellent Living maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Ook Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze gegevens die wij verzamelen via Google Analytics zijn anoniem. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Mocht u hier vragen over hebben, dan kan er altijd contact worden opgenomen met onze klantenservice.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij hebben ontvangen. Tevens kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Neem hiervoor contact met ons op.

Wijzigingen en vragen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Excellent Living behoudt zich het recht om dit privacy beleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op de website(s) publiceren, zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder wij uw gegevens aan derden verstrekken.

Mocht u vragen hebben over dit privacy beleid of over uw gegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van Excellent Living. Dit kan via de website of per telefoon 073 648 00 03. Ook kunt u de klantenservice bereiken via e-mail (contact@excellent-living.nl) of per brief naar Kromstaartlaan 15, 5237 RB ’s-Hertogenbosch.

Pinterest