Bestekhouders.nl zorgt voor een zorgvuldige en zo actueel mogelijke weergave van de informatie op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. 

Bestekhouders.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Bestekhouders.nl geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook in geval van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten op de site en de informatie, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, bij Bestekhouders.nl. De Bezoeker is ten aanzien van de site en de Informatie slechts bevoegd de site door te bladeren en de Informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of een diskette. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (© Excellent Living 2013) duidelijk zichtbaar te zijn. De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed. 

De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bestekhouders.nl, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Bestekhouders.nl Site en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk. Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze sitevoorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden. 

Bestekhouders.nl garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Bestekhouders.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Pinterest